0% VAT dla szkół

"Ustawa o podatku od towarów i usług"z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1221 z późn.zm.) na podstawie art. 83, ust. 1, pkt. 26 oraz Ustawy – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 59, 949) pozwala na stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla:
-dla placówek oświatowych (szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, placówki opiekuńczo wychowawcze),
-dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych celem nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Stawka 0% dotyczy dostawy następujących towarów:
Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
Drukarki
Skanery
Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)

Zastosowanie obniżonej stawki VAT (0%) dla sprzedaży sprzętu komputerowego przeznaczonego dla placówek oświatowych, jest możliwe po dostarczeniu w trzech egzemplarzach:
zamówienia od placówki oświatowej nabywającej sprzęt komputerowy
zaświadczenia organu prowadzącego placówkę oświatową od zamawiającego. Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną. Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej.